Strona główna W górę

Bezdomni zagrożeniem?
Bezdomni zagrożeniem? Raport 2017 Zrozumieć seniora RODO przeszkadza

 

Strona główna
W górę

Nasze sprawy


Czy bezdomność to zagrożenie?

Jeśli tak, to dla kogo?

Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa bezdomność pojawia się jako zagrożenie samo w sobie. Stowarzyszenie „Dla Równości” podjęło działania, aby uniknąć dodatkowego stygmatyzowania osób bezdomnych i apeluje do przedstawicieli NGO, szczególnie tych pracujących z osobami bezdomnymi i zainteresowanych tą tematyką o przesyłanie propozycji nazwy kategorii zagrożeń.

29.06.2019

Stowarzyszenie „Dla Równości” od trzech lat wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie organizuje szkolenia dla seniorów pod nazwą "Bezpieczny Senior". Szkolenia składają się z części teoretycznej, gdzie specjaliści z Wydziału Prewencji przedstawiają zagrożenia dla bezpieczeństwa osób starszych i sposoby ich zapobiegania: unikanie zagrożeń w przestrzeni publicznej czy sytuacje kryzysowe – sposoby reagowania w świetle obowiązujących przepisów prawa. Są też zajęcia praktyczne: podstawowe elementy samoobrony; teoretyczne i praktyczne podstawy udzielania pomocy przedmedycznej oraz korzystanie z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa prowadzonej przez Komendę Główną Policji.

Zainteresowani mogą znaleźć więcej informacji tu:

http://www.dlarownosci.pl/dzialania/bezpieczny_senior/bezpieczny_senior.htm

Podzielam opinię wyrażoną na stronie KMZB (http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html ), że jest to „świetne narzędzie, które pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mapa zagrożeń jest istotnym element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Służyć może również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:
1) informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

2) informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

  • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;

  • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,

  • informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

3) Informacje prezentowane na mapach powinny uwzględniać zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa”.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – bezdomni zagrożeniem?

W trakcie trzyletniego stosowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nasunęły się nam wątpliwości dotyczące ujęcia w kategorii zagrożeń pojęcia bezdomności.

Umieszczenie bezdomności w kategorii zagrożeń stygmatyzuje bezdomnych jako zagrożenie samo w sobie, chociaż to oni znaleźli się w sytuacji zagrożenia i pomoc potrzebna jest właśnie im.

Szczególnie, że pojęcie bezdomności jest niejednoznaczne i bardzo różnie definiowane przez polską literaturę naukowa i publicystykę. Nie zdołano wypracować wspólnego pojęcia, które definiowałoby bezdomność. Więcej na ten temat można znaleźć w opracowaniach A. Przymeńskiego, M. Porowskiego, J. Marszałkowicza, M. Kosteckiej, E. Moczuka.

Potencjalne zagrożenia powodowane przez osoby bezdomne są opisane w innych kategoriach Mapy zagrożeń i nie wymagają dodatkowego wzmocnienia nawiązaniem do bezdomności sprawcy. Można tu przytoczyć w Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa: „Akty wandalizmu”, „Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją”, „Niszczenie zieleni”, „Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych”, „Używanie środków odurzających”, „Wałęsające się bezpańskie psy”, „Znęcanie się nad zwierzętami”, „Żebractwo”.

 

Zaproponujmy nazwy bez stygmatyzowania

Krajowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprosiła na posiedzenie Zespołu ds. administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli przedstawiciela KG Policji, by przedstawić problem oraz poszukać jego rozwiązania. Młodszy Inspektor Dariusz Prządka, Koordynator Krajowy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – radca Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP poprosił o przedstawienie propozycji zmian w tym zapisie, takich które nie są zbyt długie i opiszą zwięźle problem. Zadeklarował również otwartość oraz chęć współpracy z Radą w tym zakresie.

W związku z tym apelujemy do przedstawicieli NGO, szczególnie tych pracujących z osobami bezdomnymi i zainteresowanych tą tematyką o przesyłanie propozycji nazwy kategorii zagrożeń nie stygmatyzującej bezdomnych.

Na początek kilka naszych propozycji:

· „Wymagana pomoc bezdomnemu”,

· „Osoby zagrożone bezdomnością”,

· „Miejsce przebywania bezdomnego”,

· „Zagrożenie bezdomnością”.

Każda z tych propozycji wskazuje na problem bezdomności w kontekście zagrożenia dla osób bezdomnych.

Każda z nich zawiera od dwóch do trzech słów, nie można więc stwierdzić iż jest za długa. W kategoriach zagrożeń można odnaleźć o wiele dłuższe sformułowania. Np. kategorie: „Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych”, „Poruszanie się po terenach leśnych quadami” mają po sześć słów.

Wasze propozycje zostaną przekazane do KG Policji.

Kontakt:

Mira Widurek

Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości”

Członek Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przewodnicząca Zespołu do spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych KRDPP

Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego

Tel. 134317162, Kom. 669 654 169,

e-mail: dlarownosci@onet.eu, mirawidurek@onet.eu; dlarownosci@wp.pl

www.dlarownosci.pl

Artykuł ukazał się również n na portalu ngo.pl:


Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z:
Tymczasowa Rada OPOS

38-450 Dukla, ul. Łąki 1 skrytka pocztowa nr 9
Tel.: +48 13 43 171 62; +48 669 654 169
Faks: +48 13 43 171 62
Internet: otomy-seniorzy@wp.pl

 

Strona główna ] W górę ]

Wyślij pocztę do mwidurek@onet.eu z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Copyright © 2019 Tymczasowa Rada OPOS
Ostatnia modyfikacja: 30 czerwca 2019